loading...

كلينيك ليزر موهاي زائد و جوانسازي پوست

كلينيك ليزر موهاي زائد و جوانسازي پوست

بازدید : 440
11 زمان : 1399:2

خاك برداري و گود برداري ساختمان

اگر بخواهيم به زباني ساده خاك برداري ياگودبرداري را تعريف كنيم بايد بگوييم زماني كه از سطح زمين خاك برداشته مي شود و به عمق زمين مي رسد را خاك برداري مي گوييم. براي اينكه گودبرداري انجام شود بايد مطابق نقشه عمل كرد كه گودبرداري تا سطح زيرين فونداسيون صورت مي گيرد.اينكار به دو دليل انجام مي شود يكي اينكه با خاك استخراج شده از چاه و … فضاي خالي كه بين ستون ها و شناژها را پر نمايد و دليل ديگر اينكه محيط تميز تر و بازتر باشد.

خاكبرداري و گودبرداري ساختمان

خاكبرداري و گود برداري در ساختمان ها به دلايل مختلفي صورت مي گيرد كه مي توان به موارد زير اشاره كرد:

۱)براي اينكه به خاكي بكر ، محكم ، سفت برسند
۲)گودبرداري مي تواند براي پايين آوردن مركز ثقل سازه صورت بگيرد و در نهايت در مقابل عوامل طبيعي پايداري زيادتري داشته باشند.
۳) مي تواند به دليل قرار گرفتن فونداسيون در مكان امن و دور از سيل و يخبندان باشد.
۴) البته بايد دقت داشته باشيم كه ارتفاع سازه از سطح زمين با توجه به قوانين شهرداري داراي محدوديت است.پس مي توان اينگونه گفت كه گودبرداري را براي ايجاد طبقه هاي بيشتر و همچنين ساخت پاركينگ و انباري انجام ميدهند تا موارد ذكر شده براي طبقه هاي زيرزمين تامين شود.

قيمت خاكبرداري و گود برداري ساختمان

موارد مختلفي در قيمت گودبرداري و خاكبرداري ساختمان مطرح است كه مي توان به موارد زير اشاره نمود:

۱) مكاني پروژه ساختماني و دسترسي ماشين آلات ساختماني و همچنين ميزان مسير پروژه تا مكان دپو نخاله.
۲) با استفاده از فرمول هاي هندسه ، حجم خاك برداري محاسبه مي گردد

اگر بخواهيم حجم خاكبرداري را محاسبه كنيم بايد طول ، عرض ، ارتفاع را با يكديگر ضرب كنيم اما اگر كوپه خاك داشته باشد به شيوه ي زير محاسبه مي گردد:
حجم مخروط = ارتفاع × مساحت قاعده × ۱/۳

چك ليست عمليات گود برداري و خاكبرداري

۱)اگر اطلاعات دريافتي از آزمايش خاك وجود داشته باشد بايد در نظر گرفته شود همچنين مواردي مانند سطح آب هاي زير زميني و همچنين ميزان عمق گودبرداري مطابق نقشه بايد انجام شود.البته بايد به وضعيت ساختمان و زمين هاي اطراف نيز دقت كافي داشته باشيم.

۲)بايد پرسنل پيمانكار بيمه باشند.

۳)براي مجري گودبرداري بايد كد پيمانكاري وجود داشته باشد.

۴)بايد در هر شهري كه هستند از محدوديت ترافيكي در عبور و مرور كاميون ها آگاهي داشته باشيد.

۵)از ارگان هاي لازم بايد مجوزهاي ضروري در صورت نياز گرفته شود كه مي تواند شامل ارگان هاي ذيربط مانند گاز ، برق ، آتش نشاني و … باشد.

۶)از تاسيسات شهري و مسير لوله ها در صورت لزوم بايد آگاهي كامل داشته باشيد.

۷)اگر در زمان گودبرداري آب وجود دارد بايد با توجه به شرايط موجود از تركيب روش هاي زير استفاده شود:

 • زهكشي : شيب بندي در روش هاي كه به زهكشي مرسوم است ، ايجاد مي شود و يا اينكه حفر چاه زهكش صورت مي گيرد و از جداره گود ، آب را خارج مي نمايند.
  سه نوع كانال زهكشي وجود داشته است كه خندقي ، جناغي ، شبكه ي هستند. بايد كف كانال زهكشي را كوبيده كنند كه به واسطه آن جذب آب كمتري صورت بگيرد . بايد كف كانال از بتن مگرپايين تر باشد.
 • آب را با استفاده از پمپ هاي زه كش شناور جمع آوري كنند.
 • زير نظر متخصص ژئوتكنيك ، بايد از روش هاي ژئوسنتتيك استفاده شود.

۸)زماني كه ميخواهند عمق خاك برداري را محاسبه نمايند بايد از نقشه استفاده شود و همچنين با در نظر گرفتن سطح زمين محاسبه مي گردد ولي :

 • در صورتي كه خاك برداري را عمق مشخص شده انجام بدهيم ولي به خاك محكم و سفتي نرسيم بايد به خاك برداري ادامه بدهيم.
 • در صورتي كه اضافه خاك برداري حدودا ده تا پانزده سانتي متر باشد بايد از خاك معمولي براي مابه التفاوت استفاده كرد و همچنين بكار گيري از كمپاكتور ضروري است.
 • در صورتي كه اضافه خاك برداري از هفتاد سانتي متر بيشتر باشد بايد مابه التفاوت را به وسيله سنگ وسيمان پر كنيد تا زماني كه به ارتفاع معين شده در نقشه برسيد.

۹٫ پايدارسازي ديواره گود
توازن نيرو در محل گودبرداري ، با برداشت خاك از سطح زمين تغيير مي نمايد و مي تواند براي زمين هاي مجاور امكان ريزش خاك و همچنين نشست كردن زمين را به همراه داشته باشد.

اين مشكلات مي تواند به عنوان خطرهاي جدي جاني و مالي براي همسايگان و همچنين كارگران گود شناخته شود كه مي توان از مهارگود يا پايداري سازي ديواره گود براي آنها استفاده كرد.

مهندسان مي توانند از روش هاي زير براي مهارگود استفاده كنند كه البته به مواردي چون بودجه ، مساحت واندازه سازه، نتيجه آزمايش خاك ،زمين و سازه هاي مجاور بستگي داشته است.

الف) اجراي فونداسيون در كف گود

در روش اجراي فونداسيون در كف گود،از بيل مكانيكي يا وسايل ديگردر گودبرداري استفاده مي شود كه حاشيه ديوار تا تا ديوار ساختمان مجاور يك متر محفوظ نگه مي دارد و در اصل همين فاصله را مي توان به عنوان سازه نگهبان استفاده كرد.
در زمان اجراي فونداسيون ، تنها بخش هاي كه ضروري است را خاك برداري مي كنند كه البته به صورت همزمان نيست و ميلگرد و پي را اجرا مي نمايد.

ب) نيلينگ

معمولا نيلينگ را براي گودبرداري هاي انجام ميدهند كه از ۶ متر بيشتر باشد و مجاز به اين باشد كه سه تا چهار سانتي متر تغيير مكان باشد.در روش نيلينگ در ديوارها سوراخ هاي مورب ايجاد مي گردد كه ميخ هاي نيلينگ در آنجا مستقر مي شوند. اين سوراخ ها با بتن و به واسطه شلنگ رفت و برگشت پر مي گردند. در نتيجه مي توانند به صورت شبكه ي اين ميخ ها به يكديگر متصل شوند و با شاتكريت يا بتن پاش روي آنها تا ده سانتي متر بتن پاشيده مي گردد.
در اين روش براي نگهداري خاك بالا دست از استحكام خاك پايين دست استفاده مي گردد.

ج) سازه نگهبان

براي اينكه مقاوم سازي ديوار گود انجام شود از استقرار ستون هاي موقت استفاده مي گردد، به گونه ي ستون هاي سازه نگهبان را استقرار ميدهند كه تداخلي با فونداسيون نداشته باشند.حدودا سازه نگهبان به اندازه ۱/۳ ارتفاع ساختمان همسايه به زمين وارد مي شود.

د) سپركوبي

براي مهار ديواره گود در سيركوبي از سپرهاي فلزي با چوبي ستفاده مي گردد ولي به علت اينكه آلودگي صورتي ايجاد مي كند عموما مورد استفاده و اجرا در بافت هاي شهري نيست.

ه) ديوار ديافراگمي

ديوار ديافراگمي با حفر زمين اجرا ميگردد.

و) ترانشه محيطي

مهار ديوارهاي گود به واسطه يكديگر صورت مي گيرد. اگر ساختمان هاي مجاور نشست داشته باشند از روش هاي مثلا تزريق بتن منبسط شونده يا سوراخ كردن ديوار استفاده مي گردد.

گودبرداري چيست؟

گودبرداري يكي از فرايند مهمي است كه در ساختمان سازي انجام مي شود و لازم است به بهترين شكل ممكن اين مرحله به اتمام برسد.در زمين هاي از گودبرداري انجام مي شود كه بايد همه يا بخشي از ساختمان از سطح طبيعي زمين پايين تر ساخته شود كه البته گاهي عمق گودبرداري به چندين متر نيز مي رسد كه با توجه به جنس زمين تعيين مي شود.

عمليات خالي در گودبرداري چيست؟

به عبارتي مي توان گفت عمليات خاكي شامل : خاك برداري ، خاك ريزي ، گودبرداري، تسطيح زمين ، حفر كانال ها ، مجاري فاضلاب ، مجاري آب و شيارها و … مي باشد كه لازم است قبل از انجام عمليات خاكي برخي از اقدامات ضروري انجام گردد:

۱)بايد بررسي ها و ارزيابي هاي لازم در خصوص زمين مورد نظر از لحاظ جنس خاك و استحكام صورت بگيرد.
۲)بررسي هاي لازم درمورد موقعيت زمين مورد نظر از لحاظ استحكام و جنس خاك انجام گردد.
۳) تمام كارگراني كه در عمليات خاكي كار مي كنند بايد داراي تجربه هاي لازم باشند.
۴)موقعيت تاسيسات زير زميني مانند قنوات قديمي ، كانال هاي فاضلاب ، لوله كشي هاي گاز و آب ارزيابي شود.
۵)زمين مورد نظر بايد عاري از هر گونه اشياء زائد مثل بقاي درختان ، ضايعات ساختماني ، تخته سنگ و … شود.

گودبرداري و خاكبرداري

در زمين هاي كه رطوبت طبيعي دارند مي تواند براي ماسه گودبرداري را تا عمق يك متر و براي خاك رس ۱٫۲۵ متر و براي خاك بسيار متراكم دو متر را در نظر گرفت.البته پيش از اينكه گودبرداري را انجام بدهيد بايد نكاتي را مد نظر داشته باشيم كه در ادامه به صورت خلاصه به آنها اشاره شده است:

 • – در صورتي كه عمق خاكبرداري از ۱۲۰ سانتي متر زيادتر باشد بايد ديوارهاي پيرامون را محكم كرد.
 • – بايد پيرامون مكان حفاري را حصار كشي كنيد تا از خطرات احتمالي مانند سقوط ازاد،پرتاپ سنگ و … جلوگيري كرد.
 • – هيچ گاه نبايد در گودهايي كه بيشتر از يك متر عمق دارند كارگري تنها گمارده شود.
 • – براي معابر عمومي كه مجاور گودبرداري هستند از نرده يا حفاظ مطمئن استفاده گردد.
 • – در پياده رو ها نبايد مصالحي را قرار بدهيد كه حاصل گودبرداري هستند.
 • – زماني كه گودبرداري مجاور خط هاي راه آهن يا بزرگ راهها يا مركز هاي باشد كه توليد ارتعاش دارند بايد از تدابير احتياطي استفاده شود تا پيشگيري از ريزش صورت بگيرد.
 • – در حفاري هاي پر عمق بايددر زمان روز براي متوجه ساختن رانندگان از پرچم قرمز و در شب از چراغ هاي خط عابرين استفاده شود.

گودبرداري چه ويژگي هاي دارد؟

گودبرداري را مي توان يكي از خطرناك ترين و پيچيده ترين فرآيندهاي مهندسي به شمار آورد كه بايد با دقت تمام صورت بگيرد و براي محفوظ نگه داشتن جان انسان هاي كه درون و خارج از گود و ساختمان هاي مجاور هستند و همچنين براي فراهم كردن شرايطي ايمن و مطمئن در فرايند انجام كار ، ديواره هاي آن به واسطه سازه هاي نگهبان پايدار سازي و مهاربندي گردد.

سازه هاي نگهبان داراي نمونه هاي مختلفي هستند كه با توجه به عمق گودبرداري ، نوع خاك و ميزان حساسيت ساختمان هاي پيرامون گودبرداري انتخاب مي شوند و سپس توسط افراد دست اندركار پروژه گودبرداري اجرا مي شوند كه هر كدام از اين افراد خود مسئوليت و وظيفه معيني دارند و در نهايت نظارت آن به واسطه سازمان هاي مرتبط صورت مي گيرد.براي اينكه فرآيند گودبرداري انجام شود نياز است كه قبل و بعد از پروژه تهميداتي بكار گرفته شود كه از بروز هر گونه حادثه جلوگيري نمايد.

خاكبرداري چيست ؟

ساخت و ساز يكي از موضوعات مهمي است كه در آن بايد به نكات ريز و درشت دقت كرد و در آن تمامي نكات ايمني صورت بگيرد.زماني كه از خاك برداري ساختمان ياد مي شود يعني هر گونه فعاليتي كه سبب مي شود سطح مورد نظر براي اقدامات بعدي آماده شود. در عمليات خاك برداري هر نوع مصالح ، شن و ماسه ، مصالح سنگي ريزشي و لغزشي از بستر رودخانه ، بدون اينكه به جنس و كيفيت آن دقت شود براي تسطيح و شيب بندي و همچنين آماده كردن محيط مورد نظر ، برداشته مي شوند.

هر گونه عمليات خاكبرداري كه صورت بگيرد بايد طبق نقشه هاي اجرايي باشد و همچنين دستگاههاي نظارتي بر روي تمامي دستورالعمل ها نظارت كافي داشته باشند.بايد به صورت همزمان عمليات خاكبرداري و رگلاژ سطح ها بدون پوشش صورت بگيرد.پس از اينكه خاك برداري صورت گرفت بايد ديگر كارها بلافاصله انجام شود و بعد از اينكه در سطوحي خاك برداري صورت گرفت نبايد بيشتر از ۷۲ ساعت در مقابل عوامل جوي و باران قرار گرفته شود.

اگر به هر دليلي سبب شود كه بعد از زمان خاك برداري عمليات سريعا انجام نشود بايد قبل از اينكه مراحل بعدي انجام شود لايه هاي پيشين كنترل شود و اگر لازم بود عمليات اصلاح ، تسطيح و رگلاژ نهايي سطح كار صورت بگيرد.اما اگر پيمانكار به صورت عمدي يا سهوي ، برداشت خاك را تا ترازهاي نهايي انجام دهد و عمليات هاي بعدي پس از مدت زمان طولاني انجام شود و نياز به برداشت خاكهاي رويه يا اماده سازي دوباره بستر براي ادامه فرآيند باشد بايد با توجه به نظرات دستگاه نظارت و به هزينه ي پيمانكار صورت بگيرد.

لازم است كه در تمامي مراحل خاك برداري دقت لازم انجام شود تا از هر گونه خاك برداري اضافه و از بين رفتن مصالح در كف و جداره ها مخصوصا زماني كه بتن ريزي صورت مي گيرد ، جلوگيري شود. اگر كه توسط پيمانكار خاك برداري اضافي صورت بگيرد بايد محل با مصالح مناسب و يا بتن سازگار با خورندگي خاك تا تراز و رقوم نهايي خواسته شده ، ترميم و رگلاژ گردد كه البته با حداقل بتن C15 بوده و به هزينه ي پيمانكار خواهد بود.

ويژگي هاي خاكبرداري

برنامه ي زمان بندي وجود دارد كه با تاييد دستگاه نظارت است و هر گونه كاركرد ماشين ها و استقرارهاي آنها ، روش هاي عمليات با توجه به نوع آنها و طبيعت خاك محل اجراي كار مطابق آن انجام مي شود.
هر گونه خاك برداري كه براي محل كانال ها در كارگذاري لوله و كابل انجام مي شود بايد طبق نقشه ها و مشخصه ها با ابعاد و رقوم هاي مشخص شده باشد.

اضافه خاكبرداري در محل اتصال هاي لوله ها ، اگر نياز باشد و همچنين دستگاه نظارت تاييد كرده باشد ، انجام مي شود. اگر براي كندن از ماشين استفاده شود بايد عمليات را تا پانزده سانتي متري عمق نهايي انجام شود و مابقي عمليات در جهت تسطيح و رگلاژ كف كانال به وسيله دست انجام شود.

طي اين چند سال با توجه به افزايش طبقه ها و همچنين بالا رفتن تراكم و نياز به داشتن پاركينگ براي ساختمان ها ، ميزان عمق گودبرداري و خاك برداري ساختمان ها بالا رفته است ولي متاسفانه هنوز هم مانند گذشته از روش هاي سنتي در گودبرداري هاي كم عمق استفاده مي گردد.افراد زيادي هستند كه بر اين تصورند كه استفاده از موارد ايمني در خاك برداري ساختمان و گودبرداري هزينه هاي اضافي است ولي بايد بدانيد گودبرداري و خاك برداري جز مواردي از ساختمان ها به شمار مي روند كه بسيار پيچيده و خطرناك بوده و بايد به دقت تمام انجام شوند . البته نبايد فراموش كرد كه در خاك برداري هاي كه عمق بيشتري داشته است بايد بررسي هاي دقيق تر و نظارت هاي لازم با وسواس بيشتري انجام شود و هزينه هاي لازم در اين قسمت پرداخت شود تا بتوان ميزان خطرات را كاهش داد و از جان و مال مردم حفاظت كرد.

متاسفانه افرادي سود جو در اين رابطه وجود دارند كه خود را مسئول نمي دانند و يا سهل انگاري مي كنند و به اصول فني آشنايي ندارند و سبب ايجاد حادثه مي شوند.اگر ديواره پروژه گودبرداري و خاك برداري ساختمان ها سريعا بعد از خاك برداري ثابت و پايدار باشد ، دليلي ندارد كه در زمان هاي بعد هم همين گونه باقي بماند.

در نهايت بايد بدانيد كه خاك برداري يكي از عمليات مهم در ساختمان است كه بايد با رعايت اصول مهندسي و ايمني صورت بگيرد و همچنين روش هاي فني در آن دقيقا تحت نظر گرفته شود و اگر نياز باشد از ديواره ها حفاظت كافي انجام شود.

خاكبرداري گروه خاكبرداران

ارائه خدمات خاكبرداري به صورت كاملا حرفه اي

گودبرداري گروه خاكبرداران

ارائه خدمات گودربرداري در كمترين زمان ممكن ، ايمن و كم هزينه

راه سازي گروه خاكبرداران

راه سازي و ترميم جاده ها توسط گروه خاكبرداران ، در تمام نقاط ايران

خاكبرداري و گودبرداري

مشاورين و متخصصين ما آمده ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه هاي مختلف مي باشند.

خاك برداري و گود برداري ساختمان

اگر بخواهيم به زباني ساده خاك برداري ياگودبرداري را تعريف كنيم بايد بگوييم زماني كه از سطح زمين خاك برداشته مي شود و به عمق زمين مي رسد را خاك برداري مي گوييم. براي اينكه گودبرداري انجام شود بايد مطابق نقشه عمل كرد كه گودبرداري تا سطح زيرين فونداسيون صورت مي گيرد.اينكار به دو دليل انجام مي شود يكي اينكه با خاك استخراج شده از چاه و … فضاي خالي كه بين ستون ها و شناژها را پر نمايد و دليل ديگر اينكه محيط تميز تر و بازتر باشد.

خاكبرداري و گودبرداري ساختمان

خاكبرداري و گود برداري در ساختمان ها به دلايل مختلفي صورت مي گيرد كه مي توان به موارد زير اشاره كرد:

۱)براي اينكه به خاكي بكر ، محكم ، سفت برسند
۲)گودبرداري مي تواند براي پايين آوردن مركز ثقل سازه صورت بگيرد و در نهايت در مقابل عوامل طبيعي پايداري زيادتري داشته باشند.
۳) مي تواند به دليل قرار گرفتن فونداسيون در مكان امن و دور از سيل و يخبندان باشد.
۴) البته بايد دقت داشته باشيم كه ارتفاع سازه از سطح زمين با توجه به قوانين شهرداري داراي محدوديت است.پس مي توان اينگونه گفت كه گودبرداري را براي ايجاد طبقه هاي بيشتر و همچنين ساخت پاركينگ و انباري انجام ميدهند تا موارد ذكر شده براي طبقه هاي زيرزمين تامين شود.

قيمت خاكبرداري و گود برداري ساختمان

موارد مختلفي در قيمت گودبرداري و خاكبرداري ساختمان مطرح است كه مي توان به موارد زير اشاره نمود:

۱) مكاني پروژه ساختماني و دسترسي ماشين آلات ساختماني و همچنين ميزان مسير پروژه تا مكان دپو نخاله.
۲) با استفاده از فرمول هاي هندسه ، حجم خاك برداري محاسبه مي گردد

اگر بخواهيم حجم خاكبرداري را محاسبه كنيم بايد طول ، عرض ، ارتفاع را با يكديگر ضرب كنيم اما اگر كوپه خاك داشته باشد به شيوه ي زير محاسبه مي گردد:
حجم مخروط = ارتفاع × مساحت قاعده × ۱/۳

چك ليست عمليات گود برداري و خاكبرداري

۱)اگر اطلاعات دريافتي از آزمايش خاك وجود داشته باشد بايد در نظر گرفته شود همچنين مواردي مانند سطح آب هاي زير زميني و همچنين ميزان عمق گودبرداري مطابق نقشه بايد انجام شود.البته بايد به وضعيت ساختمان و زمين هاي اطراف نيز دقت كافي داشته باشيم.

۲)بايد پرسنل پيمانكار بيمه باشند.

۳)براي مجري گودبرداري بايد كد پيمانكاري وجود داشته باشد.

۴)بايد در هر شهري كه هستند از محدوديت ترافيكي در عبور و مرور كاميون ها آگاهي داشته باشيد.

۵)از ارگان هاي لازم بايد مجوزهاي ضروري در صورت نياز گرفته شود كه مي تواند شامل ارگان هاي ذيربط مانند گاز ، برق ، آتش نشاني و … باشد.

۶)از تاسيسات شهري و مسير لوله ها در صورت لزوم بايد آگاهي كامل داشته باشيد.

۷)اگر در زمان گودبرداري آب وجود دارد بايد با توجه به شرايط موجود از تركيب روش هاي زير استفاده شود:

 • زهكشي : شيب بندي در روش هاي كه به زهكشي مرسوم است ، ايجاد مي شود و يا اينكه حفر چاه زهكش صورت مي گيرد و از جداره گود ، آب را خارج مي نمايند.
  سه نوع كانال زهكشي وجود داشته است كه خندقي ، جناغي ، شبكه ي هستند. بايد كف كانال زهكشي را كوبيده كنند كه به واسطه آن جذب آب كمتري صورت بگيرد . بايد كف كانال از بتن مگرپايين تر باشد.
 • آب را با استفاده از پمپ هاي زه كش شناور جمع آوري كنند.
 • زير نظر متخصص ژئوتكنيك ، بايد از روش هاي ژئوسنتتيك استفاده شود.

۸)زماني كه ميخواهند عمق خاك برداري را محاسبه نمايند بايد از نقشه استفاده شود و همچنين با در نظر گرفتن سطح زمين محاسبه مي گردد ولي :

 • در صورتي كه خاك برداري را عمق مشخص شده انجام بدهيم ولي به خاك محكم و سفتي نرسيم بايد به خاك برداري ادامه بدهيم.
 • در صورتي كه اضافه خاك برداري حدودا ده تا پانزده سانتي متر باشد بايد از خاك معمولي براي مابه التفاوت استفاده كرد و همچنين بكار گيري از كمپاكتور ضروري است.
 • در صورتي كه اضافه خاك برداري از هفتاد سانتي متر بيشتر باشد بايد مابه التفاوت را به وسيله سنگ وسيمان پر كنيد تا زماني كه به ارتفاع معين شده در نقشه برسيد.

۹٫ پايدارسازي ديواره گود
توازن نيرو در محل گودبرداري ، با برداشت خاك از سطح زمين تغيير مي نمايد و مي تواند براي زمين هاي مجاور امكان ريزش خاك و همچنين نشست كردن زمين را به همراه داشته باشد.

اين مشكلات مي تواند به عنوان خطرهاي جدي جاني و مالي براي همسايگان و همچنين كارگران گود شناخته شود كه مي توان از مهارگود يا پايداري سازي ديواره گود براي آنها استفاده كرد.

مهندسان مي توانند از روش هاي زير براي مهارگود استفاده كنند كه البته به مواردي چون بودجه ، مساحت واندازه سازه، نتيجه آزمايش خاك ،زمين و سازه هاي مجاور بستگي داشته است.

الف) اجراي فونداسيون در كف گود

در روش اجراي فونداسيون در كف گود،از بيل مكانيكي يا وسايل ديگردر گودبرداري استفاده مي شود كه حاشيه ديوار تا تا ديوار ساختمان مجاور يك متر محفوظ نگه مي دارد و در اصل همين فاصله را مي توان به عنوان سازه نگهبان استفاده كرد.
در زمان اجراي فونداسيون ، تنها بخش هاي كه ضروري است را خاك برداري مي كنند كه البته به صورت همزمان نيست و ميلگرد و پي را اجرا مي نمايد.

ب) نيلينگ

معمولا نيلينگ را براي گودبرداري هاي انجام ميدهند كه از ۶ متر بيشتر باشد و مجاز به اين باشد كه سه تا چهار سانتي متر تغيير مكان باشد.در روش نيلينگ در ديوارها سوراخ هاي مورب ايجاد مي گردد كه ميخ هاي نيلينگ در آنجا مستقر مي شوند. اين سوراخ ها با بتن و به واسطه شلنگ رفت و برگشت پر مي گردند. در نتيجه مي توانند به صورت شبكه ي اين ميخ ها به يكديگر متصل شوند و با شاتكريت يا بتن پاش روي آنها تا ده سانتي متر بتن پاشيده مي گردد.
در اين روش براي نگهداري خاك بالا دست از استحكام خاك پايين دست استفاده مي گردد.

ج) سازه نگهبان

براي اينكه مقاوم سازي ديوار گود انجام شود از استقرار ستون هاي موقت استفاده مي گردد، به گونه ي ستون هاي سازه نگهبان را استقرار ميدهند كه تداخلي با فونداسيون نداشته باشند.حدودا سازه نگهبان به اندازه ۱/۳ ارتفاع ساختمان همسايه به زمين وارد مي شود.

د) سپركوبي

براي مهار ديواره گود در سيركوبي از سپرهاي فلزي با چوبي ستفاده مي گردد ولي به علت اينكه آلودگي صورتي ايجاد مي كند عموما مورد استفاده و اجرا در بافت هاي شهري نيست.

ه) ديوار ديافراگمي

ديوار ديافراگمي با حفر زمين اجرا ميگردد.

و) ترانشه محيطي

مهار ديوارهاي گود به واسطه يكديگر صورت مي گيرد. اگر ساختمان هاي مجاور نشست داشته باشند از روش هاي مثلا تزريق بتن منبسط شونده يا سوراخ كردن ديوار استفاده مي گردد.

گودبرداري چيست؟

گودبرداري يكي از فرايند مهمي است كه در ساختمان سازي انجام مي شود و لازم است به بهترين شكل ممكن اين مرحله به اتمام برسد.در زمين هاي از گودبرداري انجام مي شود كه بايد همه يا بخشي از ساختمان از سطح طبيعي زمين پايين تر ساخته شود كه البته گاهي عمق گودبرداري به چندين متر نيز مي رسد كه با توجه به جنس زمين تعيين مي شود.

عمليات خالي در گودبرداري چيست؟

به عبارتي مي توان گفت عمليات خاكي شامل : خاك برداري ، خاك ريزي ، گودبرداري، تسطيح زمين ، حفر كانال ها ، مجاري فاضلاب ، مجاري آب و شيارها و … مي باشد كه لازم است قبل از انجام عمليات خاكي برخي از اقدامات ضروري انجام گردد:

۱)بايد بررسي ها و ارزيابي هاي لازم در خصوص زمين مورد نظر از لحاظ جنس خاك و استحكام صورت بگيرد.
۲)بررسي هاي لازم درمورد موقعيت زمين مورد نظر از لحاظ استحكام و جنس خاك انجام گردد.
۳) تمام كارگراني كه در عمليات خاكي كار مي كنند بايد داراي تجربه هاي لازم باشند.
۴)موقعيت تاسيسات زير زميني مانند قنوات قديمي ، كانال هاي فاضلاب ، لوله كشي هاي گاز و آب ارزيابي شود.
۵)زمين مورد نظر بايد عاري از هر گونه اشياء زائد مثل بقاي درختان ، ضايعات ساختماني ، تخته سنگ و … شود.

گودبرداري و خاكبرداري

در زمين هاي كه رطوبت طبيعي دارند مي تواند براي ماسه گودبرداري را تا عمق يك متر و براي خاك رس ۱٫۲۵ متر و براي خاك بسيار متراكم دو متر را در نظر گرفت.البته پيش از اينكه گودبرداري را انجام بدهيد بايد نكاتي را مد نظر داشته باشيم كه در ادامه به صورت خلاصه به آنها اشاره شده است:

 • – در صورتي كه عمق خاكبرداري از ۱۲۰ سانتي متر زيادتر باشد بايد ديوارهاي پيرامون را محكم كرد.
 • – بايد پيرامون مكان حفاري را حصار كشي كنيد تا از خطرات احتمالي مانند سقوط ازاد،پرتاپ سنگ و … جلوگيري كرد.
 • – هيچ گاه نبايد در گودهايي كه بيشتر از يك متر عمق دارند كارگري تنها گمارده شود.
 • – براي معابر عمومي كه مجاور گودبرداري هستند از نرده يا حفاظ مطمئن استفاده گردد.
 • – در پياده رو ها نبايد مصالحي را قرار بدهيد كه حاصل گودبرداري هستند.
 • – زماني كه گودبرداري مجاور خط هاي راه آهن يا بزرگ راهها يا مركز هاي باشد كه توليد ارتعاش دارند بايد از تدابير احتياطي استفاده شود تا پيشگيري از ريزش صورت بگيرد.
 • – در حفاري هاي پر عمق بايددر زمان روز براي متوجه ساختن رانندگان از پرچم قرمز و در شب از چراغ هاي خط عابرين استفاده شود.

گودبرداري چه ويژگي هاي دارد؟

گودبرداري را مي توان يكي از خطرناك ترين و پيچيده ترين فرآيندهاي مهندسي به شمار آورد كه بايد با دقت تمام صورت بگيرد و براي محفوظ نگه داشتن جان انسان هاي كه درون و خارج از گود و ساختمان هاي مجاور هستند و همچنين براي فراهم كردن شرايطي ايمن و مطمئن در فرايند انجام كار ، ديواره هاي آن به واسطه سازه هاي نگهبان پايدار سازي و مهاربندي گردد.

سازه هاي نگهبان داراي نمونه هاي مختلفي هستند كه با توجه به عمق گودبرداري ، نوع خاك و ميزان حساسيت ساختمان هاي پيرامون گودبرداري انتخاب مي شوند و سپس توسط افراد دست اندركار پروژه گودبرداري اجرا مي شوند كه هر كدام از اين افراد خود مسئوليت و وظيفه معيني دارند و در نهايت نظارت آن به واسطه سازمان هاي مرتبط صورت مي گيرد.براي اينكه فرآيند گودبرداري انجام شود نياز است كه قبل و بعد از پروژه تهميداتي بكار گرفته شود كه از بروز هر گونه حادثه جلوگيري نمايد.

خاكبرداري چيست ؟

ساخت و ساز يكي از موضوعات مهمي است كه در آن بايد به نكات ريز و درشت دقت كرد و در آن تمامي نكات ايمني صورت بگيرد.زماني كه از خاك برداري ساختمان ياد مي شود يعني هر گونه فعاليتي كه سبب مي شود سطح مورد نظر براي اقدامات بعدي آماده شود. در عمليات خاك برداري هر نوع مصالح ، شن و ماسه ، مصالح سنگي ريزشي و لغزشي از بستر رودخانه ، بدون اينكه به جنس و كيفيت آن دقت شود براي تسطيح و شيب بندي و همچنين آماده كردن محيط مورد نظر ، برداشته مي شوند.

هر گونه عمليات خاكبرداري كه صورت بگيرد بايد طبق نقشه هاي اجرايي باشد و همچنين دستگاههاي نظارتي بر روي تمامي دستورالعمل ها نظارت كافي داشته باشند.بايد به صورت همزمان عمليات خاكبرداري و رگلاژ سطح ها بدون پوشش صورت بگيرد.پس از اينكه خاك برداري صورت گرفت بايد ديگر كارها بلافاصله انجام شود و بعد از اينكه در سطوحي خاك برداري صورت گرفت نبايد بيشتر از ۷۲ ساعت در مقابل عوامل جوي و باران قرار گرفته شود.

اگر به هر دليلي سبب شود كه بعد از زمان خاك برداري عمليات سريعا انجام نشود بايد قبل از اينكه مراحل بعدي انجام شود لايه هاي پيشين كنترل شود و اگر لازم بود عمليات اصلاح ، تسطيح و رگلاژ نهايي سطح كار صورت بگيرد.اما اگر پيمانكار به صورت عمدي يا سهوي ، برداشت خاك را تا ترازهاي نهايي انجام دهد و عمليات هاي بعدي پس از مدت زمان طولاني انجام شود و نياز به برداشت خاكهاي رويه يا اماده سازي دوباره بستر براي ادامه فرآيند باشد بايد با توجه به نظرات دستگاه نظارت و به هزينه ي پيمانكار صورت بگيرد.

لازم است كه در تمامي مراحل خاك برداري دقت لازم انجام شود تا از هر گونه خاك برداري اضافه و از بين رفتن مصالح در كف و جداره ها مخصوصا زماني كه بتن ريزي صورت مي گيرد ، جلوگيري شود. اگر كه توسط پيمانكار خاك برداري اضافي صورت بگيرد بايد محل با مصالح مناسب و يا بتن سازگار با خورندگي خاك تا تراز و رقوم نهايي خواسته شده ، ترميم و رگلاژ گردد كه البته با حداقل بتن C15 بوده و به هزينه ي پيمانكار خواهد بود.

ويژگي هاي خاكبرداري

برنامه ي زمان بندي وجود دارد كه با تاييد دستگاه نظارت است و هر گونه كاركرد ماشين ها و استقرارهاي آنها ، روش هاي عمليات با توجه به نوع آنها و طبيعت خاك محل اجراي كار مطابق آن انجام مي شود.
هر گونه خاك برداري كه براي محل كانال ها در كارگذاري لوله و كابل انجام مي شود بايد طبق نقشه ها و مشخصه ها با ابعاد و رقوم هاي مشخص شده باشد.

اضافه خاكبرداري در محل اتصال هاي لوله ها ، اگر نياز باشد و همچنين دستگاه نظارت تاييد كرده باشد ، انجام مي شود. اگر براي كندن از ماشين استفاده شود بايد عمليات را تا پانزده سانتي متري عمق نهايي انجام شود و مابقي عمليات در جهت تسطيح و رگلاژ كف كانال به وسيله دست انجام شود.

طي اين چند سال با توجه به افزايش طبقه ها و همچنين بالا رفتن تراكم و نياز به داشتن پاركينگ براي ساختمان ها ، ميزان عمق گودبرداري و خاك برداري ساختمان ها بالا رفته است ولي متاسفانه هنوز هم مانند گذشته از روش هاي سنتي در گودبرداري هاي كم عمق استفاده مي گردد.افراد زيادي هستند كه بر اين تصورند كه استفاده از موارد ايمني در خاك برداري ساختمان و گودبرداري هزينه هاي اضافي است ولي بايد بدانيد گودبرداري و خاك برداري جز مواردي از ساختمان ها به شمار مي روند كه بسيار پيچيده و خطرناك بوده و بايد به دقت تمام انجام شوند . البته نبايد فراموش كرد كه در خاك برداري هاي كه عمق بيشتري داشته است بايد بررسي هاي دقيق تر و نظارت هاي لازم با وسواس بيشتري انجام شود و هزينه هاي لازم در اين قسمت پرداخت شود تا بتوان ميزان خطرات را كاهش داد و از جان و مال مردم حفاظت كرد.

متاسفانه افرادي سود جو در اين رابطه وجود دارند كه خود را مسئول نمي دانند و يا سهل انگاري مي كنند و به اصول فني آشنايي ندارند و سبب ايجاد حادثه مي شوند.اگر ديواره پروژه گودبرداري و خاك برداري ساختمان ها سريعا بعد از خاك برداري ثابت و پايدار باشد ، دليلي ندارد كه در زمان هاي بعد هم همين گونه باقي بماند.

در نهايت بايد بدانيد كه خاك برداري يكي از عمليات مهم در ساختمان است كه بايد با رعايت اصول مهندسي و ايمني صورت بگيرد و همچنين روش هاي فني در آن دقيقا تحت نظر گرفته شود و اگر نياز باشد از ديواره ها حفاظت كافي انجام شود.

خاكبرداري گروه خاكبرداران

ارائه خدمات خاكبرداري به صورت كاملا حرفه اي

گودبرداري گروه خاكبرداران

ارائه خدمات گودربرداري در كمترين زمان ممكن ، ايمن و كم هزينه

راه سازي گروه خاكبرداران

راه سازي و ترميم جاده ها توسط گروه خاكبرداران ، در تمام نقاط ايران

خاكبرداري و گودبرداري

مشاورين و متخصصين ما آمده ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه هاي مختلف مي باشند.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 77

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 780
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 559
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 2401
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 2
 • بازدید هفته : 2962
 • بازدید ماه : 49914
 • بازدید سال : 220986
 • بازدید کلی : 741215
 • <
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی